Frågor och svar

 • Vad måste jag göra innan igångsättning av en större ombyggnation, nybyggnation eller annat anläggninggningsarbete som medför utökat transportbehov till eller från min fastighet.
  (med byggnationsåtgärd menas ett arbete som kräver anmälan eller byggnadslov från kommunen).

  Svar
  Innan igångsättning skall en anmälan göras till föreningens styrelse.
  För mera ingående information se föreningens informationsskrift sidan 10.

  Anmälan till föreningens styrelse kan göras på nedanstående hämtningsbara underlag 
  Avtal vid extra vägslitage
 • Får jag ta sand ur sandlådorna till att sanda på den egna tomten.
  Svar
  Sanden i sandlådan är endast avsed som en hjälp i en nödsituation för att möjliggöra framkomlighet vid svår halka på vägen, således inte till privat halkbekämpning på den egna fastigheten