FÖRDELNING AV STYRELSEUPPDRAGEN

Varje styrelsemedlem, ledamot och suppleant bör för medlemmarna representera ett ansvars eller  uppdragsområde.


Ledamöter i styrelsen:
Finn Kristiansen               Ordförande

Ordförandens uppgift är att ansvara för att förvaltningen av föreningen fungerar på ett bra sätt:   
 1. Se till att styrelsen sammankallas
 2. Se till att beslut kommer till stånd i de olika frågorna
 3. Se till att beslut verkställs på förutsatt sätt
 4. Se till att informationen mellan styrelse och medlemmar upprätthålls
 5. Upprätta dagordning till styrelsesammanträden och föreningsstämmor, samt kalla till dessa
 6. Leda styrelsesammanträden
 7. Attest av fakturor


Stefan Gustafsson             Sekreterare
Sekreterarens uppgift är att:

 1. Föra protokoll över styrelsesammanträden
 2. Förbereda styrelsens sammanträden och föreningsstämmor samt svara för kallelser till dessa
 3. Kontrollera att styrelsens beslut genomförs
 4. Sköta och ansvara för föreningens arkiv
 5. Löpande uppdatering av medlemsregistret i VägFas


Anders Ekemar                Kassör
Kassörens uppgift är att:

 1. Svara för den ekonomiska verksamheten i föreningen samt arbeta inom det mandat som styrelsen ger.
 2. Upplägg av redovisningsstruktur och löpande bokföring
 3. Attestering (själv eller i förening med ordföranden) och betalning av fakturor
 4. Ekonomisk rapport vid varje styrelsesammanträde
 5. Årsbokslut
 6. Förbereda debiteringslängd inför stämman
 7. Verkställa fakturering till medlemmarna av beslutad uttaxering
 8. Fakturering, betalning samt handläggning av löpande uppdatering av ekonomifrågor i VägFas- registret


Ulrik Hausenkamph         Miljö och grönområdesansvarig
Grönområdesansvarig är föreningens kontaktperson i frågor gällande väg- och naturområdets miljöfrågor:

 1. Styrelsens företrädare för miljöfrågor i och kring vägområdet
 2. Styrelsens företrädare för grönområdet
 3. Hålla styrelsen kontinuerligt underrättad om behov av åtgärder enligt skötselplan
 4. Utföra regelbunden besiktning över områdets status, träd, grenar och växtlighet som kan  utgöra fara vid vistelse i området
 5. Uppsikt över grönområdets nyttjande och skötsel enligt föreningens skötselplan


Glenn Nilsson                    Väg och trafikregler
Sakkunnig om vägregler och vägtrafikfrågor inom vårt område:

 1. Håller styrelsen kontinuerligt underrättad om  behov av åtgärder angående. Belastning, Hastighet, Parkering, Skyltning, Fri sikt röjning och så vidare

 
Suppleanter i styrelsen
Mikael Molin                     Vägmästare        Hanterar vägunderhållsfrågor

 1. Arbetar inom det mandat som styrelsen ger
 2. Utföra regelbunden besiktning av vägarnas status
 3. Hålla styrelsen kontinuerligt underrättad om vägens tillstånd och behov av åtgärder
 4. Är styrelsens kontakt mot medlemmarna vid frågor som gäller väg och vägområdet
 5. Beställa underhållsåtgärder vid konstaterade brister
 6. Avisera till styrelsen vid behov av gemensam vägbesiktning


Bo Karlsson                       Webbmaster för Hemsidan
Är styrelsens kontakt för hemsidan och förmedlar styrelsens meddelanden till hemsidan:

 1. Ansvara för Hemsidans innehåll enligt det mandat som styrelsen anger
 2. Uppdatera innehållet vid behov
 3. Förmedla via Hemsidan inkomna uppgifter till styrelsen


Conny Wisselgren             Vägbelysning
Är styrelsens kontakt mot medlemmarna vid frågor som gäller vägbelysningens anläggningar:

 1. Utöva kontroll av funktionen
 2. Ta emot felanmälan
 3. Förmedla serviceuppdrag vid fel enligt det mandat som styrelsen ger