Vägbelysning / Belysningsmästare

Följ alltid anläggningsbeslutet
Samfällighetsföreningar får enbart ägna sig åt att förvälta den gemensamhetsanläggning som anläggningsbeslutet anger.
Om föreningen verkar utanför anläggningsbeslutets ramar och börjar ägna sig åt så kallad främmande verksamhet kan styrelsen ställas till ansvar och bli skadeståndsskyldig.​​

Styrelseuppdrag
Vägbelysning / Belysningsmästare

Vara styrelsens representant och handläggare av föreningens vägbelysningsanläggning, med mandat att verkställa / beställa åtgärder som ryms inom budget för drift och underhåll samt investeringsbudget.

Uppdragets omfattning

Verktyg

1.   Vara styrelsens kontakt mot medlemmarna vid frågor som gäller vägbelysningsanläggningen.
− Rapportera kontinuerligt till styrelsen vid behov av åtgärder som ej är budgeterade.

2.   Ansvara för föreningens drift och underhåll av vägbelysningsanläggning.
− Systematiskt övervaka och kontrollera anläggningen så att eventuella fel och brister kan upptäckas och åtgärdas.

3.   Ta emot och behandla felanmälan.
− Se till att anläggningen är utförd och hålls i sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för      personer, husdjur och egendom.

4.   Förmedla serviceuppdrag vid fel enligt det mandat som styrelsen ger.
− Drift och underhåll av belysningsanläggningar. (Får endast utföras av behörig installatör).
− Drift och Underhållsbesiktningar. (Får endast utföras av behörig installatör).
− Resultatet från besiktningar samt åtgärder efter besiktning skall dokumenteras.

 

5.   Handha den tekniska dokumentationen av vägbelysningsanläggningen.
− Dokumentation av belysningsanläggningarna.
− Krav enligt föreskrifterna.

6.   Medverka vid budgetplanering av drift och underhåll och investeringsbudget samt långtidsbudget för kommande verksamhetsår.
− Tar in kostnadsuppgifter för förestående och kommande underhålls och investerings behov för   föreningen.