Vägmästare / Vägfogde

Underhåll och drift
Arbetar inom det mandat som styrelsen ger

 1. Utföra regelbunden besiktning av vägarnas status
 2. Hålla styrelsen kontinuerligt underrättad om vägens tillstånd och behov av åtgärder
 3. Är styrelsens kontakt mot medlemmarna vid frågor som gäller väg och vägområdet
 4. Beställa underhållsåtgärder vid konstaterade brister
 5. Avisera till styrelsen vid behov av gemensam vägbesiktning

 Uppdraget innebär
 Punkt 1

 • Att notera om verksamhet som påverkar vägen på ett onormalt sätt förekommer eller förekommit. Till exempel verksamhet som faller under våra regler för ”extra vägslitage

Punkt 2

 • Att föredra behov av vägunderhållsåtgärder för beslut på styrelsesam-manträden, vägunderhållsfrågor som är kostnadskrävande och som inte direkt faller under de normala driftskostnaderna

Punkt 3

 • Att vara mottagare av inkomna anmälan om extra vägslitage som upp-står vid ny, till eller omfattande ombyggnation.
 • Att handlägga föreningens rutiner som tillämpas vid "arbeten och ingrepp" som sker på "vägen" eller inom "vägområdet"

Punkt 4

 • Att till exempel vid förekomst av så kallade potthål som kan menligt påverka trafikanter eller fordon, se till att skadorna åtgärdas
 • Att under vintertid vid plötslig förekommen halka, påkalla åtgärder

Punkt 5

 • Att vid bedömning av behovet för större åtgärder  som styrelsen måste ta del av


 

           V e r k t y g s l å d a n

      V ä g l e d n i n g

1. Följ alltid anläggningsbeslutet
Samfällighetsföreningar får enbart ägna sig åt att förvälta den gemensamhetsanläggning som anläggningsbeslutet anger.
Om föreningen verkar utanför anläggningsbeslutets ramar och börjar ägna sig åt så kallad främmande verksamhet kan styrelsen ställas till ansvar och bli skadeståndsskyldig.​​
 

2. Lokala bestämmelser och regler

 1. Vägledning och anvisningar vid nyttjande och förvaltning av föreningens områden.
 2. Bestämmelser och regler som berör arbeten på vägområdet och grönområden

3. Åtgärder vid ny eller större ombygnad

 1. Slitageavgift vid nybyggnad och större ombyggnad​, enligt lokala anvisningar inom Marielundsvägens Vägförening

 2. LAGRUM
  Anläggningslagen (1973:1149) 48a§. Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg, tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.
  Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos fastighetsdomstolen. Lag (1997:616).
4. Arbeten i vägområdet externt / internt
Vägområde
 1. Vägområdet består av mark som tagits i anspråk för väganordning.
 2. Inom vägområdet (väg, slänter och diken) får endast arbeten som är beställda eller godkända av styrelsen utföras.
 1. Den som utför arbeten "godkända" av styrelsen benämns nedan "entreprenören".
 2. Endast styrelsen kan godkänna vilken leverantör/entreprenör som skall utföra arbetet.

5. Belstnings och hastighets begränsningar
Tung trafik - Vad menas.
Fritidsfastighet eller permanent fastighet skall kunna beställa hem enstaka lass grus eller jord med lastbil för fastighetens skötsel och underhåll utan att detta skall anmälas.
Gränsen för vad som är tunga transporter, har satts vid en totalvikt enligt BK2 på samtliga vägar inom området. För bilar med högre totalvikt än de angivna enligt BK2, krävs körtillstånd från styrelsen (en 3-axlad bil med grus väger t ex ca 25 ton). Flera transportföretag vägrar också att köra in på Marielundsvägen om tillstånd saknas. Det går bra att ringa någon i Vägföreningens styrelse (se föreningens hemsida) för att få tillstånd.
Ett tillstånd gäller i tre veckor.
För tunga transporter över BK2 begränsning debiterar Vägföreningen resp. fastighetsägare en extra slitage avgift på....…* kr per transport. Förekommer transporter utan att anmälan gjorts till Vägföreningen påförs fastighetsägaren en slitage avgift på....…* kr per transport.

6. Upphandling av entreprenad
De av föreningen anlitade entreprenörerna måste vara upphandlade enligt avtal med föreningen.
Upphandlingen föregås av ett anbudsförfarande där styrelsen ges möjlighet att granska anbuds-givarnas möjligheter att utföra de uppdrag som föreningen förfrågar om i anbudsbegäran.
Om brist på anbudsgivare föreligger och endast en eller några få offerter föreligger, måste möjlig entreprenörsval diskuteras av styrelsen, före ett beslut om anlitande antas.
Tanken med vår upphandlings och avtalsförfa-rande är att anlitad entreprenör därvid får information om vilka regler som tillämpas och gäller för arbeten på Marielundsvägens Vägföreningens områden.
Det kan handla om vägarnas belastnings-begränsningar, vem som skall vara kontaktad innan ett arbete startas, men även om hur ett arbete får utföras vid till exempel arbeten i eller i anslutning till vägområdet.

7.

8. Blankett och brevmallar

9.

10. Övrig medlemsinformation