Föreningens styrelse

Styrelserepresentanter - valda vid årsstämman 2017

 

Ordförande

Finn Kristiansen               Brukskogsvägen 24. 178 92 Adelsö
0708857991                 e-post: finn.kristiansen@telia.com
                                         

Ledamot (kassör)

Anders Ekemar                Rundkyrkoallén 20 A 168 58 Bromma
070539894                     e-post: anders.ekemar@gmail.com


Ledamot (sekreterare)

Stefan Gustavsson          Brukskogsvägen 2. 178 92 Adelsö
Mobil 070 569 41 16       e-post: sgx@hotmail.se

Ledamot
Ulrik Hausenkamp           Marielundsvägen 17.  178 92 Adelsö
072  307 80 27               e-post: ulrik.hausenkamph@swedishmatch.se

Ledamot
Glenn Nilsson                 Brukskogsvägen 3 178 92 Adelsö  
08-26 22 96                   mailto: glennmn@hotmail.com


Suppleanter

Mikael Molin                   Marielundsv 14 A 178 92 Adelsö
08 560 513 69               e-post: adelsoentreprenad@telia.com


Bo Karlsson                   Marielundsvägen 60. 178 92 Adelsö
0704 40 39 39               e-post:bosse.karlsson@economizer.se

Conny Wisselgren           Brukskogsvägen 9 178 92 Adelsö
070-692 04 16                e-post: conny.wisselgren@gmail.com
​​

Revisorer

Alf Glücleman                 Marielundsv 26 178 92 Adelsö
08 560 522 34                e-post. alf.gluckman@moncura.se


Eli Zlotnik                      Primusgatan 110  112 67 Stockholm 
070-720 64 17               eli.zlotnik@zok.se


Revisorsuppl

Ulla-BrittTangen             Marielundsv 56 178 92 Adelsö
08 560 520 31                e-post. ubbitangen@gmail.com


Birgit Blomqvist              Marielundsvägen 50  178 92 Adelsö
08 56052028                  e-post. bibbanb@glocalnet.net


Valberedning  

Magnus Weslien              Brukskogsvägen 1 178 92  Adelsö

0708-235 297                 magnus.asta@yahoo.com

Det högsta beslutande organet i en samfällighetsförening är föreningsstämman

STYRELSENS UPPGIFT

Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar, samt:

Att upphandla snöröjning och sandning, asfaltering och andra reparationer på vägarna .

Att vara kontaktorgan gentemot annan extern verksamhet på föreningens vägområden.

Att sköta föreningens administration.

FÖRENINGEN

Föreningen bildades den 24 februari 1967 och då fastställdes stadgarna för föreningens verksamhet.


Föreningen omfattades vid starten av 63 fastigheter och i dag är det 109 fastigheter som består av 57 permanent boende, 32 fritidsboende, 9 obebyggda,
3 industri (1 nedlagd), 2 skogsbruksfastigheter, 5 samfälld naturområden samt 1 stamfastighet.


Föreningen förvaltar sammanlagt 2.032 meter väg, varav 1102 meter asfalterad och 930 meter grusväg.

Marielundsvägens Vägförening ombildades 2002 till
Samfällighetsföreningen Stenby GA:1. (Stenby Gemensamhets Anläggning:1) och nuvarande stadgar fastställdes.

Föreningen har behållit namnet Marielundsvägens Vägförening.

Affärsidé

Allt som berör våra vägar

med

därtill hörande områden

Vision

Skapa samarbete och effektiva lösningar som bidrar till bättre väghållning.

Värdegrund

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med dess ändamål:

- Att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats vara föreningens.

- Att handha de i föreningen ingående fastigheternas

gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar.

- Att vårda och sköta om annan allmän plats än väg, som förklarats vara föreningens.

Trafikspegel TrafikspegelObservera

Inom området råder en rekommenderad hastighet på max 30 km/tim

Som påminnelse om detta finns det tre farthinder i form av fartbulor utplacerade. Bulorna har markringar på båda sidorna.

Högerregeln gäller även inom vårt område

  

För mer information skicka e-post till: 
 finn.kristinsen@telia.com eller ring: 0708-857 991